Belangrijke informatie

 Beleid inzake afgifte elektronische bestanden en kijkersinformatie

Het is het beleid van Ryder om documenten uitsluitend als Pdf-bestand uit te geven.  Hierdoor wordt de bescherming van onze brongegevens verzekerd en wordt gegarandeerd dat de documenten die u ontvangt, precies zo worden weergegeven als onze bedoeling is.

Door Ryder verspreide informatie kan op verzoek, en zulks naar onze keuze, in een eigen bestandsformaat worden aangeleverd.

Documenten zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die onder beroepsgeheim valt

De informatie in dit/deze document(en) is vertrouwelijk en kan vallen onder het beroepsgeheim.  De informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of de entiteit aan wie het is gericht.

Indien u per vergissing een e-mail heeft ontvangen die niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afzender en de e-mail en bestanden die hierbij zijn meegezonden, uit uw systeem te verwijderen.  Ongeoorloofd gebruik, bekendmaking, kopiëren of wijzigen van dit bericht is verboden.  Ryder is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van kwaadaardige softwareprogramma’s die worden doorgestuurd, of voortvloeien uit wijziging van de inhoud van dit bericht door derden.

Aansprakelijkheid voor onbedoeld doorsturen van computervirussen

Alhoewel Ryder passende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om te verzekeren dat deze e-mail geen virussen bevat, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze e-mail of de bijlagen.  Het versturen van e-mails kan niet als veilig of vrij van vergissingen worden gegarandeerd, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren kan gaan, vernietigd, te laat of onvolledig kan aankomen, of virussen kan bevatten.  Ryder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van dit bericht die ontstaan als gevolg van het doorsturen van e-mail.

De ontvanger wordt geadviseerd deze e-mail en eventuele bijlagen te controleren op de aanwezigheid van virussen.  Indien een virus in een bestand wordt aangetroffen, verzoeken wij u direct contact op te nemen met het IT-team van Ryder, via it@ryderarchitecture.com.